Việt Hưng Long website

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG LONG

thích

 

BÀN THỦ CÔNG XINGFA D1300 10 BỘ DAO BÀN DẬP THỦ CÔNG XINGFA 12 BỘ DAO BÀN DẬP THỦ CÔNG XINGFA -VP -VY

1. Hèm mặt ngoài ( 3 cữ )

2. Trơn 1 - trong

3. Trơn 2 - ngoài

4. Móc 1 - trong

5. Móc 2 - ngoài

6. Cắt khuyết lắp bánh xe

7. Thoát nước ray ( Khung dưới )

8. Lỗ vít khung trên, dưới ray bằng

9. Lỗ vít khung dưới ( ray cấp - D1382 )

10. Cắt  khyết hai đầu thanh khung đứng

1. Hèm mặt ngoài ( 3 cữ )

2. Trơn 1 - trong

3. Trơn 2 - ngoài

4. Móc 1 - trong

5. Móc 2 - ngoài

6. Trơn móc - trong, ngoài, trên

7.Trơn móc - trong, ngoài, trên

8. Cắt khuyết lắp bánh xe

9. Cắt khuyết hai đầu và cắt khuyết giữa

10. Lỗ vít khung trên, dưới ( ray bằng D17182 )

11. Lỗ vít khung dưới ( ray cao thấp )

12. Thoát nước ray dưới.

1. Cắt hèm giữa VP - LD2

2. Rãnh trượt bánh xe - Lỗ vít VP- LD1

3. Cắt khuyết hai đầu thanh ngang

4. Ke nhảy Việt - Pháp hệ 450

5. Ke nhảy Việt - Ý

6. Ke nhảy Việt - Pháp hệ 4400

7. Thoát nước khung vách VP - N1

8. Thoát nước khung cánh VP- N2

9. Cắt gân giữa VP - G1